Stichting Frion heeft de ANBI-status. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Govert Flinkstraat 31, 8021 ET te Zwolle.


Stichting Frion heeft het bieden van zorg en diensten aan mensen met een handicap tot doel, alsmede de bevordering van al hetgeen – in de ruimste zin des woord – in belang geacht moet worden van haar cliënten.


De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. te voorzien in opvang, huisvesting, behandeling, begeleiding, vraaggestuurde ondersteuning en dienstverlening aan personen met een handicap;
 2. het beheer en de exploitatie van één of meerdere dienstvoorzieningen;
 3. het scheppen van een gunstige opvang-, huisvestings-, ondersteunings- en dienstverleningsklimaat voor cliënten;
 4. het scheppen van een gunstig werkklimaat voor alle medewerkers bij de voorziening(en) betrokken. Medewerkers worden in dienst genomen op grond van hun geschiktheid voor de desbetreffende functie ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, etniciteit, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid;
 5. het bevorderen van de gehandicaptenzorg, lokaal binnen het gebied van de regio en regionaal, onder meer door samenwerking met andere instellingen en organisaties op het gebied van gehandicaptenzorg en een dialoog met relevante maatschappelijke geledingen binnen het verzorgingsgebied;
 6. het leveren van een bijdrage aan het gehandicaptenzorgbeleid op regionaal, provinciaal en landelijk niveau;
 7. het (medewerking verlenen aan het) geven van opleidingen;
 8. het nastreven van de continuïteit van de stichting en het bewaken van de ethische uitgangspunten daarvan.

De stichting verleent diensten en zorg ongeacht geloofs- of levensovertuiging, etniciteit, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid.
De stichting beoogt niet het maken van winst.


De belangrijkste fiscale voordelen
We hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen. Ook zijn we vrijgesteld van BTW. Dit heeft als voordeel dat jouw gehele schenking ten goede komt aan het gewenste doel bij Frion. Als donateur mag je jouw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit met in achtneming van de daarvoor geldende regels.


Meer weten?
Wil je meer weten over de belasting en schenken?
Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543.
Of kijk op www.belastingdienst.nl

 

Beloningsbeleid
De bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp en de Zorgbrede Governancecode Zorg. Zie voor de verantwoording de Jaarrekening van Frion.


Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg 2017-2019.

 

Bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder van Frion is: Hugo Broekman

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • de heer drs. E.C.J.E. Czyzewski (voorzitter)
 • mevrouw M.T.G. van der Ploeg Msc MBA
 • de heer drs. J. van Iersel
 • De heer J. den Boon
 • Mevrouw M.A. Verkerk

 

Jaarplan en financiële verantwoording
Bijgaand treft u de link aan naar:

 

Overige gegevens

 • Bankrekening: NL 43 INGB 0691761051
 • Kamer van Koophandel Zwolle: 05067463
 • RSIN nummer van Frion: 005748574