Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Zorg

Het bieden van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt naast een visie op kwaliteit van bestaan nadrukkelijk om een visie op de ontwikkeling van cliënten. Frion houdt zich aan het ontwikkelingsdynamisch model van Došen. Dit model beschrijft hoe de emotionele ontwikkeling van ieder mens invloed heeft op persoonlijkheidsontwikkeling en gedrag. Došen beschrijft daarbij 5 fasen van de normale en de verstoorde emotionele ontwikkeling van de mens. De begeleidingsstijl wordt afgeleid van de fase van ontwikkeling. Bij een disharmonische ontwikkeling geeft dit model ook aan welke gedragsproblemen en psychische problemen erbij komen en geeft het richting aan diagnostiek en behandeling. Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking vraagt om flexibel wisselen tussen afstand en nabijheid en aansluiten bij de basale biosociale behoeften.

 

Het model van Došen zet Frion in om gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling van cliënten te herkennen en hierop doelen te stellen.

Kwaliteit van bestaan

Bij Frion staat de cliënt centraal en zorgen we samen dat iedere cliënt een goed leven heeft. Maar wat houdt ‘een goed leven’ in? De kwaliteit van bestaan is voor iedereen anders. Volgens Schalock en Verdugo (2002) zijn er acht domeinen relevant voor iemands kwaliteit van bestaan. In het ondersteuningsplan bij Frion komen deze acht domeinen terug als basis (Beeld op de domeinen).

De acht domeinen van Schalock en Verdugo zijn:

 1. lichamelijk welbevinden,
 2. psychisch welbevinden,
 3. interpersoonlijke relaties,
 4. deelname aan de samenleving,
 5. persoonlijke ontwikkeling,
 6. materieel welzijn,
 7. zelfbepaling,
 8. belangen.

Om verantwoorde ondersteuning aan een cliënt te bieden, zorgt Frion dat de volgende vier randvoorwaarden aanwezig zijn:

 • Ondersteuningsplan met daarin doelen;
 • Cliëntveiligheid (fysiek, sociaal en emotioneel);
 • Kwaliteit van medewerkers en organisatie;
 • Ziel en zakelijkheid zijn in balans.

 Woonwerkcirkels

In 2020 heeft Frion werken, dagbesteding en wonen ingedeeld in woonwerkcirkels. Hierbij worden verschillende woon- en dagbestedingslocaties (interne en externe) aan elkaar gekoppeld. Samen vormen zij één woonwerkcirkel. Elke cirkel bestaat uit een vaste groep cliënten (in- en externe) en medewerkers/vrijwilligers. Hierdoor zien cliënten meer vaste gezichten. Het stimuleert de samenwerking tussen dagbesteding en wonen. Binnen de cirkel helpen teams elkaar door de inzet van medewerkers en kennis. Dit draagt bij aan rust en gezondheid in de roosters.

Door werk en wonen dichterbij elkaar te organiseren kunnen cliënten zelf naar hun dagbesteding of is passender vervoer mogelijk.

Binnen een woonwerkcirkel zijn meerdere Leef Ontwikkelings Concepten (LOC's): LVB, MVB en EVB. Het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten.

Zorgorganisatie

Frion is een zorgorganisatie die gefinancierd wordt uit gemeenschapsgelden. De mogelijkheden voor Frion zijn daarom niet grenzeloos, maar moeten passen binnen de wet- en regelgeving van Gehandicaptenzorg (Wlz) van het Ministerie van VWS. Daarnaast heeft Frion zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met verschillende gemeenten (Wmo en jeugdwet). 

Frion houdt zich aan het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz), de Wet Zorg en dwang (Wzd) en andere wetten en richtlijnen. En uiteraard heeft Frion zich te houden aan de Arbowet en de cao gehandicaptenzorg.

 

 

 

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.