Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

ANBI

Frion heeft een ANBI-status. Dat geeft voor zowel de organisatie als voor mensen die willen schenken of doneren belastingvoordeel.

Stichting Frion heeft het bieden van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking tot doel, alsmede de bevordering van al hetgeen – in de ruimste zin des woord – in belang geacht moet worden van haar cliënten. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Govert Flinkstraat 31, 8021 ET te Zwolle.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. te voorzien in opvang, huisvesting, behandeling, begeleiding, vraaggestuurde ondersteuning en dienstverlening aan personen met een handicap;
 2. het beheer en de exploitatie van één of meerdere dienstvoorzieningen;
 3. het scheppen van een gunstige opvang-, huisvestings-, ondersteunings- en dienstverleningsklimaat voor cliënten;
 4. het scheppen van een gunstig werkklimaat voor alle medewerkers bij de voorziening(en) betrokken. Medewerkers worden in dienst genomen op grond van hun geschiktheid voor de desbetreffende functie ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, etniciteit, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid;
 5. het bevorderen van de gehandicaptenzorg, lokaal binnen het gebied van de regio en regionaal, onder meer door samenwerking met andere instellingen en organisaties op het gebied van gehandicaptenzorg en een dialoog met relevante maatschappelijke geledingen binnen het verzorgingsgebied;
 6. het leveren van een bijdrage aan het gehandicaptenzorgbeleid op regionaal, provinciaal en landelijk niveau;
 7. het (medewerking verlenen aan het) geven van opleidingen;
 8. het nastreven van de continuïteit van de stichting en het bewaken van de ethische uitgangspunten daarvan.

De stichting verleent diensten en zorg ongeacht geloofs- of levensovertuiging, etniciteit, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De belangrijkste fiscale voordelen

We hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen. Ook zijn we vrijgesteld van BTW. Dit heeft als voordeel dat jouw gehele schenking ten goede komt aan het gewenste doel bij Frion. Als donateur mag je jouw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit met in achtneming van de daarvoor geldende regels.

Meer weten?

Wil je meer weten over de belasting en schenken?
Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543.
Of kijk op www.belastingdienst.nl

Beloningsbeleid

De bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp en de Zorgbrede Governancecode Zorg. Zie voor de verantwoording de Jaarrekening van Frion.

Salariëring van medewerkers vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg.

 

Bestuurder en Raad van Toezicht

De bestuurder van Frion is: Hugo Broekman

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • de heer drs. E.C.J.E. Czyzewski (voorzitter)
 • de heer J. den Boon
 • mevrouw M.A. Verkerk

 

Jaarplan en financiële verantwoording

 

ANBI Publicatieplicht

 

Overige gegevens

 • Bankrekening: NL 43 INGB 0691761051
 • Kamer van Koophandel Zwolle: 05067463
 • RSIN nummer van Frion: 005748574

 

 

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.